top of page
Shiatsuko.jpg

Logo: Shiatsuko

Logodesign für die Shiatsu-Praktikerin Susanne Koo. 


bottom of page